Informacija

Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro vykdomas

ES projektas:
„Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose”
(paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-056)

Projektas sukurtas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu patvirtintą 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K įgyvendinimo priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Pagal Aprašą viena iš finansuojamų sričių - iš anksto parengtų modelių, skatinančių netradicines ugdymo formas bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose, įgyvendinimas.

Idėja dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamame projektų konkurse kilo Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidai Rėčkuvienei. Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro vadovė Zuzana Mažeikaitė pritarė šiai idėjai ir subūrė mokytojų komandą iš Valdorfo pedagogiką taikančių mokyklų: Kauno Valdorfo mokyklos, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos ir Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma“ (dabar - „Elmos“ progimnazija). Susitikimų metu buvo nutarta, jog iš anksto parengtas modelis jau yra. Tai Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK – 761, kuri pateikia Lietuvos Valdorfo mokyklos sampratą, apibrėžia jos principines nuostatas, struktūrą, ugdymo ir valdymo organizavimo ypatumus, nurodo mokyklos paskirtį ir vietą Lietuvos švietimo sistemoje, sudaro teisines prielaidas visaverčiam Valdorfo pedagogikos funkcionavimui Lietuvoje.

2010 m. vasaros atostogų metu vyko projekto „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose” kūrimas, partnerių paieška, projekto pateikimas agentūrai ir pirmieji paraiškos koregavimai. Rudens pabaigoje, lapkričio mėnesį, pagaliau buvo įvertintas komandos darbas ir projektas, į kurį buvo sudėta tiek vilčių ir darbo, gavo finansavimą ir buvo pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra.

Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras projektą vykdo su partneriais:

Aukštosiosiomis mokyklos:

Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas

Marijampolės kolegija

Bendrojo lavinimo mokyklomis:

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla

„Verdenės" pagrindinė mokykla

Kauno Panemunės pradinė mokykla

Daugų technologijos ir verslo mokykla

Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindinė mokykla

Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazija

Kazlų Rūdos specialioji mokykla

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija

Vilniaus Valdorfo mokykla, VšĮ

Kauno Valdorfo mokykla, VšĮ

Tėvų bendrijomis:

Asociacija „Naujos kartos mokykla“

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis“

Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Elma"

Projektu siekiama užtikrinti Valdorfo pedagogikos koncepcijos diegimą bei plėtrą Lietuvos mokyklose, pirmiausia, parengiant Valdorfo pedagogikos ekspertus, kurie paruoštų mokyklų mokytojus dirbti pagal Valdorfo pedagogiką, diegti naujus, inovatyvius mokymo metodus pamokose. Didelis dėmesys bus skiriamas mokytojų, mokinių, tėvų ir kitų bendruomenės narių bendradarbiavimui, siekiant visapusiško Valdorfo koncepcijos įgyvendinimo, įtraukiant visas suinteresuotas šalis. Šis projektas - tai reali galimybė sukurti aplinką, kurioje „mokytųsi” ir tradicinė mokykla, praktiškai išbandydama įvairių ugdymo būdų efektyvumą.

Projektas bus vykdomas 2011 -2012 metais ir įgyvendins tokias veiklas:

  • • Valdorfo pedagogų parengimas - 36 asmenys;
  • • Mokytojų, mokyklų administracijos darbuotojų ir tėvų kompetencijos kelimas – 72 asmenys;
  • • R. Šteinerio gydomosios pedagogikos kursas – 30 asmenų;
  • • Valdorfo modelio ekspertų parengimas – 6 asmenys;
  • • Bendri mokytojų, mokinių, tėvų ir organizacijų narių seminarai - 521 asmuo;
  • • Vasaros mokykla - 100 asmenų.
  • • Valdorfo mokymo (ugdymo) metodų diegimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose - 401 mokinys;
  • • Valdorfo pedagogikos metodinės medžiagos parengimas naudojant inovatyvius mokymo (ugdymo) metodus ir priemones – 4 knygos, 7 metodinės priemonės;
  • • Inovatyvios Valdorfo mokymo metodų informacinės sistemos sukūrimas – 1 sistema;

Įgyvendinus projektą, Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras užtikrins jo tęstinumą, konsultuodamas visus, suinteresuotus Valdorfo mokyklos idėjomis, suteikdamas prieigą prie projekto metu parengtos metodinės medžiagos bei toliau skleisdamas Valdorfo koncepcijos idėjas.