Visuminio ugdymo paradigma. Asmeninė laisvė, motyvacija, kūrybiškumas

Mokymo temą sudarys:

1. „Asmeninė misija/vizija/vertybės. Vertybinių orientacijų formavimosi etapai.“

2. „Ugdymo proceso dalyvių vaidmuo, formuojant mokinių asmeninę ideologiją.“

Tikslas - supažindinti dalyvius su asmeninės ideologijos (vertybių/vizijos/misijos) turiniu ir jo įtaka asmenybės elgesiui. Dalyviai suvoks vertybių, kaip visuomenės kultūros sampratos edukacijoje, svarbą ir gebės tikslingai organizuoti projektinę veiklą; gebės atlikti savo ir mokinių vertybinių nuostatų reviziją ir standartizuoti jas su kitais asmeninės ideologijos komponentais (vizija/misija), siekiant asmeninių ir komandinių tikslų.

3. „Asmeninio kūrybiškumo lavinimas. Kliūtys kūrybiškumui.“

Tyrimais įrodyta, kad asmeninis kūrybiškumas kiekviename asmenybės formavimosi amžiaus tarpsnyje turi ryškią mažėjimo tendenciją. Didžiausią neigiamą įtaką turi stereotipinis mąstymas, darbų vertinimas pažymiais, nesuteikiant grįžtamojo ryšio, netinkamas kūrybinės aplinkos organizavimas. Dalyviai sužinos, kas lemia vaikų kūrybiškumą, kokios ugdytojų elgesio strategijos ir požiūrių sistemos veikia kaip kūrybiškumo "žudikai"; gebės praktiškai taikyti pagrindines kūrybiškumo lavinimo kryptis; gebės pritaikyti praktikoje kūrybiškai aplinkai sukurti reikalingus principus; mokymų metu bus stiprinami empatijos (vaiko perspektyvos) įgūdžiai; tolerancija skirtingiems požiūriams, pozityvaus mąstymo įgūdžiai; dalyviai įtvirtins vaiko individualumo, kaip vertybės, nuostatą.

4. „Savistabos lavinimas. Aš vaizdo diagrama įvairiose koncepcijose (W.James,C.Rogers, M.Rosenberg). Mokyklų vadovų, mokytojų ir tėvųvaidmuo mokinių savistabos ir savęs pažinimo ugdyme.“

Tikslas - lavinti dalyvių introspekcijos (savistabos) įgūdžius, nes tai yra vienas iš esminių emocinės inteligencijos komponentų. Dalyviai gebės reflektuoti savo ir kitų vidinio patyrimo turinį; gebės proaktyviau mąstyti ir elgtis, siekiant ambicingų tikslų; gebės identifikuoti savo ir kitų asmeninės jėgos (emocinio intelekto prasme) komponentus ir juos ugdyti.

5. „Mokymosi stiliai. Individualaus mokymosi stiliaus identifikavimas (D.Kolb's mokymosi modelis). Sėkmingų elgesio strategijų įtvirtinimo ir neefektyvių strategijų modifikavimo būdai.“

Kiekvienas žmogus turi dominuojančią strategiją mokytis iš savo asmeninio patyrimo, ir ne visada susiformavusi strategija leidžia pasiekti laukiamų rezultatų arba, dar daugiau, skatina kartoti tas pačias klaidas. Dalyviai sužinos apie skirtingus dominuojančius mokymosi stilius ir gebės sau ir kitiems padėti įtvirtinti efektyvias darbo su asmenine patirtimi strategijas; gebės individualizuotai pagal vyraujantį mokinio mokymosi stilių pateikti ugdomąją informaciją.

6. „Asmeninės jėgos stiprinimas (emocinės inteligencijos požiūriu)“

Tikslas - skatinti dalyvius prisiimti daugiau atsakomybės už savo sprendimus ir veiksmus. Dalyviai gebės identifikuoti savo ir kitų dominuojančias elgesio strategijas reaktyvumo-proaktyvumo metaprogramos ribose; suvoks "išmokstamo bejėgiškumo" priežastis ir gebės motyvuoti save ir kitus aktyviau priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;

7. „3 asmenybės savastys. Savivertės, savigarbos, pasitikėjimo savimi auginimas.

Įsitikinimų, požiūrių, vertinimų įtaka savivertei ir pasitikėjimui savimi. Kaip transformuoti potencialą ribojančius įsitikinimus į potencialą išlaisvinančius įsitikinimus?

Atsparumo nesėkmei koeficiento stiprinimas. Baimių, abejonių, nesėkmingos patirties identifikavimas ir konstruktyvaus požiūrio formavimo principai. Minčių/jausmų/ elgesio sąveikos modelis.“

Žmogaus elgesį lemia būsena: pasitikėjimo savimi ir kitais būsena leidžia tikėtis konstruktyvaus elgesio; potencialą ribojančiais įsitikinimais sukurta būsena lemia save ribojantį elgesį. Adekvatus savęs vertinimas, pagarba sau ir pasitikėjimas savimi sudaro reikalingas prielaidas pagarba grįstam bendravimui ir bendradarbiavimui, bei užtikrina sklandų socializacijos procesą. Dalyviai gebės atlikti savo ir kitų įsitikinimų sistemos reviziją; gebės identifikuoti savo ir kitų asmeninį potencialą ribojančius įsitikinimus ir transformuoti į potencialą išlaisvinančius įsitikinimus; gebės reflektuoti savo subjektyvios realybės turinį, o tai skatina savivoką ir konstruktyvų elgesį ypatingai nesėkmės atveju;

Tikslinė grupė: mokytojai, kurie mokysis ir diegs Valdorfo pedagogiką savo mokyklose; mokyklų, kuriose bus diegiama nauja sistema, administracijų darbuotojai; tėvai, kurių vaikai eis į Valdorfo mokyklas; ekspertai, kurie mokys kitus kaip įsidiegti Valdorfo pedagogikos sistemą mokyklose.

Bus perkamos mokymo paslaugos.

Mokymuose dalyvaus 72 asmenys 56 mokytojai; 10 administracijos darbuotojų; 6 tėvai (6 grupės po 12 žmonių). Mokymai vyks Kazlų Rūdoje.

Mokymų trukmė 1 d.