Efektyvios komunikacijos modelis

1. „Pasitikėjimo atmosfera bendravime. Joseph Luft ir Harry Inghram modelis.“

Pasitikėjimo atmosfera skatina mokinių kūrybiškumą, proaktyvumą, nuolatinį norą mokytis, empatiją, išsakyti savo ir priimti kitų dalyvių požiūrius. Dalyviai sužinos apie pagrindinius pasitikėjimo atmosferą lemiančius svertus bei gebės praktiškai taikyti saugios ir kūrybiškos aplinkos sukūrimo principus; mokymų metu bus lavinama dalyvių empatija, gebėjimas organizuoti ugdymo procesą atsižvelgiant į vaiko perspektyvą; įtvirtinamas vaiko individualumas kaip vertybė, suteikianti ugdytojui veiklos kryptį ir ugdymo tempą;

2. „Mokinių, tėvų ir mokytojų efektyvios komunikacijos principai.“

Dalyviai gebės taikyti motyvaciją skatinančios komunikacijos modelį projektinėje veikloje;

žinos ir gebės taikyti pedagoginių sąveikų modeliavimo ir į mokinį orientuotos, bendradarbiavimą skatinančios mokymosi aplinkos kūrimo principus; gebės kurti ugdytojo – mokinio interakcijoje paritetinius santykius, skatinant aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti akademinėje ir socialinėje aplinkoje.

3. „Elgesio stiliai. Pagarba grįstas bendravimo modelis.“

Vaikas yra tiesiog "užprogramuotas " mokytis iš to, ką mato (perimamos suaugusiųjų mąstymo ir elgesio strategijos, grįstos atitinkamomis vertybinėmis nuostatų sistemomis). Tokiu būdu formuojasi dominuojanti bendravimo su kitais pozicija. Dalyviai sužinos ir gebės identifikuoti dominuojantį elgesio stilių bendravimo situacijose; sužinos apie asertyvaus elgesio modelio principus ir gebės įtvirtinti pagarba grįstą bendravimo modelį bendravimo situacijose.

4. „Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio (kritikos) teikimo principai. Ugdantysis ir vertinamasis grįžtamasis ryšys.“

Kiekvienas žmogus turi potencialą ir visus reikalingus resursus augti. Teisingai suformuluotas grįžtamasis ryšys padeda asmenybei kryptingiau ir proaktyviau elgtis siekiant savo tikslų. Dalyviai sužinos konstruktyvaus grįžtamojo ryšio teikimo principus ir gebės suteikti sau ir kitiems motyvuojantį keistis grįžtamąjį ryšį.

5 „Konflikto anatomija. Emocijų vadyba.

Konstruktyvaus konfliktų sprendimo strategijos.“

Kiekvienoje bendravimo situacijoje tarp dviejų asmenų yra daugiau nei viena perspektyva. Kartais bendravime trūksta sąlyčio taškų ir kyla konfliktas būtent todėl, kad bendraujantys nepajėgia peržengti savo realybės suvokimo „žemėlapio“ ir pripažinti kitą galimą perspektyvą. Dalyviai sužinos, kaip identifikuoti konflikto brendimo stadijas ir gebės vykdyti ankstyvą ir savalaikę intervenciją konfliktinėje situacijoje; gebės pritaikyti emocijų valdymo principus konfliktinėje situacijoje; sustiprės empatijos ir tolerancijos kito žmogaus požiūriui lygis; mokymų metu sustiprės individualizuotas požiūris į asmenybės įsitikinimų, elgesio ir požiūrių sistemą; dalyviai gebės taikyti įvairias konfliktinių situacijų sprendimo strategijas.

Tikslinė grupė: mokytojai, kurie mokysis ir diegs Valdorfo pedagogiką savo mokyklose; mokyklų, kuriose bus diegiama nauja sistema, administracijų darbuotojai; tėvai, kurių vaikai eis į Valdorfo mokyklas; ekspertai, kurie mokys kitus kaip įsidiegti Valdorfo pedagogikos sistemą mokyklose.

Bus perkamos mokymo paslaugos.

Mokymuose dalyvaus 72 asmenys 56 mokytojai; 10 administracijos darbuotojų; 6 tėvai (6 grupės po 12 žmonių). Mokymai vyks Kaune.

Mokymų trukmė 1 d.