Valdorfo pedagogikos metodinės medžiagos parengimas naudojant inovatyvius mokymo (ugdymo) metodus ir priemones

Valdorfo pedagogikoje informacijos didėjimo problemą stengiamasi išspręsti nesiaurinant mokomųjų dalykų apimties. Dalykinių žinių įvairovė svarbi keliais aspektais. Pirma, kiekvienas dalykas savitai stimuliuoja vidinių vaiko galių sklaidą. Antra, vaikui svarbu išbandyti jėgas įvairiose srityse, susipažinti su įvairiais dalykais ieškant to, kas būtų jam artimiausia.

Todėl prieš pradedant įgyvendinti Valdorfo pedagogikos nuostatas (Valdorfo koncepcijos III skyrius) būtina parengti inovatyvių mokymo (ugdymo) metodų metodines priemones, kurios būtų skirtos Valdorfo mokytojams ir kuriose būtų įtraukti ir aprašyti inovatyvūs mokymo (ugdymo) metodai ir priemonės.

Metodinę medžiagą rengtų pagal darbo sutartis įdarbinti ekspertai/mokytojai.

Metodinių priemonių Valdorfo mokykloms preliminarios temos:

1.„Neramaus vaiko samprata Valdorfo pedagogikoje“,

2.„Raidės Valdorfo mokykloje“,

3.„Senojo testamento pasakojimai“,

4.„Gydomoji euritmija“,

5.„Socialiniai žaidimai Valdorfo mokykloje“,

6.„Gyvas mąstymas geometrijoje“,

7.„Muzikos dėstymas Valdorfo mokykloje“.

Šiose metodikose bus aprašyta, kaip pritaikyti inovatyvius ugdymo metodus pamokose, pateikiami pavyzdžiai. Planuojama išleisti po 100 kiekvienos metodikos egzempliorių. Metodika būtų skirta Valdorfo pedagogams.

Leidiniai bus reikalingi mažiausiai 56 pedagogams, dalyvaujantiems 1.1.1. veikloje, 10 administracijos darbuotojų. Likę leidiniai bus padalinti ir naudojami sklaidai 1.3.1. veikloje, 1.3.2 veikloje ir kt.

Projekto metu bus parengtas elektroninis žurnalas “Vaiko link” (2010-2012 metai).

Žurnale „Vaiko link“ vykdant projektą bus pateikta aktuali informacija apie projekto vykdymą ir įtaką. Skleidžiant Valdorfo pedagogikos idėjas Lietuvoje reikia lankstaus santykio su besidominčiais ir dirbančiais pagal šią sistemą. Tokį bendravimą gali užtikrinti elektroninis žurnalas „Vaiko link“. Žurnalas bus skiriamas projekto dalyviams, Valdorfo pedagogikos darželiams ir mokykloms, auklėtinių tėvams, studentams ir bendrojo lavinimo mokykloms. Numatoma išleisti 9 žurnalo numerius.

Šio žurnalo uždaviniai:

1.Supažindinti su Europos ir Lietuvos humanistinės pedagogikos naujovėmis.

2. Skleisti gerąją darbo patirtį.

3. Analizuoti Lietuvoje leidžiamus Valdorfo pedagogikos leidinius.

4. Užmegzti diskusijas ir t.t.

Šio žurnalo turinys: Valdorfo pedagogikos savitumai ir ugdymo turinys (metodikų originalumas), tarptautiniai ryšiai, tėvų kampelis, išleistų knygų analizė, vaikų mintys, diskusijos.

Lietuvoje labai trūksta tikrosios Valdorfo pedagogikos literatūros, nėra reikiamos metodinės medžiagos lietuvių k. Siekiant sėkmingo Valdorfo koncepcijos įgyvendinimo, būtina suteikti pedagogams prieinamumą prie Valdorfo literatūros, ypač prie pirminių Valdorfo pedagogikos šaltinių. Projekto metu planuojama iš vokiečių kalbos išversti ir išleisti lietuvių kalba 4 knygas:

1. Rudolf Steiner "Allgemeine Menschenkunde" (liet. "Žmogotyra"). 256 psl.;

2. Rudolf Steiner "Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches (liet.

"Ugdymo menas metodika didaktika"). 206 psl.;

3.Rudolf Steiner "Erziehungskunst Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge" (liet. "Ugdymo menas seminarų aptarimas ir ugdymo plano pranešimai"). 203 psl.;

4. E.M.Kranicho „Gyvūnų pasaulis“, 346 psl. Knygos skirtos Valdorfo pedagogams ir tarnaus kaip metodika diegiant Valdorfo ugdymo metodus pamokose.