Vasaros mokykla

Valdorfo koncepcijos 18 p. įtvirtinta, kad Valdorfo mokyklos bendruomenė organizuoja įvairias šventes, talkas, kultūrinius ir švietėjiškus renginius, integruoja vietos bendruomenę į savo kultūrinį gyvenimą. Kita vertus, jos nariai ir patys aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime - rūpindamiesi savo vaikų ateitimi domisi švietimo reformos eiga, stengiasi realiai prisidėti prie jos demokratinių siekių įgyvendinimo.

Atliepiant į šią nuostatą planuojama suorganizuoti vasaros mokyklą, kurioje dalyvautų mokytojai, mokiniai, tėvai, nevyriausybinių organizacijų nariai. Mokykla vyktų savaitgalį (3 d.), vyktų gamtoje (kaimo turizmo sodyboje), joje preliminariai dalyvautų 100 dalyvių. Taip skatinamas mokytojų, mokinių, tėvų ir organizacijų narių glaudus bendradarbiavimas.

Bendruomenė remiasi ne tik formaliomis interesų atstovavimo ir bendrų sprendimų priėmimo taisyklėmis, bet ir bendru darbu, kuris grindžiamas sąmoningai prisiimamos atsakomybės principu.

Kiekvienu bendruomenės nariu pasitikima, kiekvienas yra išklausomas, siekiama atsižvelgti į įvairias nuomones ieškant bendro sprendimo. Siekiant sutelkti bendruomenę ir dar karą atkreipti visų dėmesį į visuomenėje aktualias problemas, bus organizuojamos darbo grupės šiomis temomis:

  • „Dirbti, kalbėti – tobulėti”
  • Patyčių prevencija mokykloje“,
  • „Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai“

Darbo grupės bus sudaromos iš skirtingų tikslinės grupės narių. Bus organizuojamos užduotys, diskusijos, įvairūs užsiėmimai, o paskutinę dieną bendras darbo grupių veiklos aptarimas.

Tokia ugdymo forma turėtų sudominti mokinius, paskatinti jų bendradarbiavimą su mokytojais, tėvais, kitais bendruomenės nariais, ugdyti adekvatų požiūrį į visuomenėje klestinčias problemas.